30 thg 7, 2016

Những câu nói truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo

[10 CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO]
Đôi khi chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi quyết định của một nhà lãnh đạo!

(Phần 1)
1. "Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe. 
Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường."

("We must be silent before we can listen.
We must listen before we can learn. 
We must learn before we can prepare. 
We must prepare before we can serve. 
We must serve before we can lead.")
------------ William Arthur Ward ----------------

2. "Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo."
("If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.")
-------------- John Quincy Adams --------------

3. "Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng."
("Innovation distinguishes between a leader and a follower.")
----------- Steve Jobs -------------

4. "Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng."
(There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than ability. It is the ability to recognize ability.")
--------- Elbert Hubbard ---------

5. "Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm."
("Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation.")
------ William Arthur Ward -------

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn được chào đón để chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong ý kiến bình luận

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ